Antifrizas „Expert“ (-35°C)

Aukštos kokybės antifrizas skirtas vidaus degimo variklių aušinimo sistemoms. Produktas apsaugo nuo užšalimo iki -35 °C, dėl aukštos kokybės antikorozinių priedų veiksmingai saugo nuo korozijos. Galima maišyti su visais aušinimo skysčiais, pagamintais etilenglikolio pagrindu. Sudėtyje nėra boratų, fofatų, aminų, nitritų nit nitratų.

Naudojimo būdas

Pilamas į automobilio aušinimo skysčio bakelį. Galima maišyti su visais aušinimo skysčiais, pagamintais etilenglikolio pagrindu.

Klasifikuojamas:

4 kategorija. Ūmus toksiškumas. H302 Kenksminga prarijus. 2 kategorija. Specifinis toksiškumas konkrečiam organui. H373 Gali pakenkti inkstams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.

Signalinis žodis        ATSARGIAI

antifryzas expert -35

Talpa

1 l; 5 l; 20 l; 200 l; 1000 l

Saugos duomenų lapai