Stabdžių skystis DOT-4

Automobilių hidraulinėms stabdžių sistemoms, eksploatuojamoms nuo -50 °C iki +50 °C aplinkos temperatūroje. Virimo temperatūra ne žemesnė kaip 230 °C. Galima maišyti su DOT-3, DOT-5, NEVA.

Klasifikavimas:

4 kategorija ūmus toksiškumas. H302 Kenksminga prarijus. 2 kategorija specifinis toksiškumas. H373 gali pakenkti organams (inkstai) ,jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai ( prarijus).

Signalinis žodis:  ATSARGIAI

antifryzas expert -35

Talpa

0,5 l; 1 l; 5 l; 20 l; 200 l; 1000 l

Saugos duomenų lapai

DOT – 4 SDL dot 4