Bitumo antikorozinė mastika pamatams ir stogui „BITUKAS“

Požeminių ir antžeminių betoninių ir plytinių paviršių gruntavimui ir hidroizoliacijai, stogo dangų hermetizavimui. Gerai įsigeria į gruntuojamą paviršių. Nepraleidžia drėgmės, apsaugo  betoninius paviršius nuo irimo. Gerai prilimpa prie betono ir akmens. Apsaugo vamzdynus ir plienines konstrukcijas nuo korozijos.

Naudojimo būdas

Prieš naudojimą nuo paviršiaus nuvalyti atplaišas metaliniu šepečiu, riebaluotus paviršius – petroleteriu (vaitspiritu). Mastiką iki reikiamo klampumo skiesti petroleteriu (vaitspiritu). Dengiami paviršiai turi būti sausi, pamatai gali būti truputį drėgni. Ant paruošto paviršiaus mastika tepama voleliu, teptuku arba purškiama.  Pamatai tepami dviem sluoksniais. Džiūvimo laikas priklauso nuo temperatūros – iki 20 val. Antras sluoksnis tepamas statmenai pirmajam. Šaltu oru prieš dažant mastiką palaikyti šildomoje patalpoje.

Klasifikuojama kaip pavojingas

3 kategorija degūs skysčiai. H226 Degūs skystis ir garai.

4 kategorija ūmus toksiškumas H302 Kenksminga prarijus.

3 kategorija specifinis toksiškumas po vienkartinio poveikio. H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Atsargiai

2 kategorija lėtinis pavojus vandens aplinkai. H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Signalinis žodis:  PAVOJINGA

02 09 08

Talpa

5 l; 10 l

Saugos duomenų lapai

antikorozinis bitukas