Rūdžių rišiklis su cinku

Surūdijusių metalo paviršių apdirbimui prieš gruntuojant automobilių ir kitas metalo konstrukcijas.

Naudojimo būdas

Prieš naudojimą gerai suplakti taroje. Purvą, rūdis nuo paviršių nuvalyti mechaniškai, tepaluotus paviršius – petroleteriu (vaitspiritu), solventu arba benzenu. Po 20–30 min. paviršius padengti rūdžių rišikliu ir gerai įtrinti kietu teptuku. Didesniam efektui rekomenduojama po 3 val. paviršių sudrėkinti vandeniu. Kai temperatūra aukštesnė kaip +25 °C, tai atlikti būtina. Po 24 val. paviršių gruntuoti ir dažyti. Dirbti ne žemesnėje kaip 0 °C  temperatūroje.

Klasifikuojamas kaip pavojingas.

1A/1B/1C kategorija. Odos ėsdinimas (dirginimas) H314 . 1 kategorija. Metalų korozija H290. 4 kategorija, ūmus toksiškumas H302. 1 kategorija, smarkus akių pažeidimas H318. 1 kategorija, ūmus pavojus vandens aplinkai H400.  1 kategorija, lėtinis pavojus vandens aplinkai H410.

H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. H290 Gali ėsdinti metalus. H302 Kenksminga prarijus. H318 Smarkiai pažeidžia akis. H400 Labai toksiška vandens organizmams. H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Signalinis žodis       PAVOJINGA

rudžių rišiklis

Talpa

0,5 l; 1 l; 5 l

Saugos duomenų lapai