Tirpiklis 646

Lakų, nitroemalinių dažų skiedimui ir įvairių medžiagų tirpinimui.

Naudojimo būdas

Sutirštėjusius lakus, dažus užpilti tirpikliu. Maišant su lopetėle gerai ištirpinti. Naudojamo tirpiklio kiekis priklauso nuo dažų tirštumo.

Klasifikuojamas kaip pavojingas.

Degieji skysčiai, 2 pavojaus kategorija. H225 Labai degūs skystis ir garai.

Toksinis poveikis reprodukcijai, 2 pavojaus kategorija. H361d Įtariama, kad kenkia vaisingumui arba negimusiam vaikui.

Ūmus toksiškumas (prarijus), 4 pavojaus kategorija. H302 Kenksminga prarijus.

Plaučių pakenkimo pavojus prarijus, 1 pavojaus kategorija. H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – kartotinis poveikis, 2 pavojaus kategorija. H373 Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.

Odos ėsdinimas/dirginimas, 2 pavojaus kategorija. H315 Dirgina odą.

Smarkus akių pažeidimas/dirginimas, 1 pavojaus kategorija. H318 Smarkiai pažeidžia akis.

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – vienkartinis poveikis, 3 pavojaus kategorija, kvėpavimo takų dirginimas. H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – vienkartinis poveikis, 3 pavojaus kategorija, narkozė. H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą

Signalinis žodis:                PAVOJINGA

Pavojaus piktogramos:

646

Talpa

0,5 l; 1 l; 5 l

Saugos duomenų lapai