Žibalas

Žibalinėms lempoms užpildyti, paviršių riebalinėms apnašoms šalinti, laužui ir židiniui uždegti.

Klasifikuojamas kaip pavojingas.

H226 3 kategorija degūs skysčiai. H304 1 kategorija, plaučių pakenkimas prarijus. H315 2 kategorija, odos dirginimas.H336 3 kategorija, specifinis toksiškumas po vienkartinio poveikio.

H411 2 kategorija, lėtinis pavojus vandens aplinkai.

Signalinis žodis:   Pavojingas

vaitspiritas

Talpa

0,5 l; 1 l

Saugos duomenų lapai