Bitumo antikorozinė mastika BITUKAS

Įvairių metalinių konstrukcijų padengimui nuo korozijos esant drėgnoms sąlygoms arba atviroje lauko aplinkoje. Statinių stogų hermetizavimui. Statinių požeminių pamatų izoliacijai nuo drėgmės. Automobilių kėbulų, kitų transporto priemonių, žemės ūkio technikos antikorozinei dangai atnaujinti, gamyklinei dangai papildomai padengti.

Naudojimo būdas

Nuvalyti nuo paviršių purvą, atšokusius dažus, rūdis (mechaniniu būdu), pašalinti riebalus ir išdžiovinti. Gerai išmaišytą mastiką tepti teptuku arba purkšti suspaustu oru ne mažiau kaip dviem sluoksniais ne žemesnėje kaip +10 °C aplinkos temperatūroje. Paviršiaus džiūvimo trukmė iki 20 val. Mastiką iki reikiamo klampumo skiesti petroleteriu arba solventu. Sunaudojimo norma – 0,8-1,0 kg/m² paviršiaus.

Klasifikuojamas kaip pavojingas:

3 kategorija. Degūs skysčiai. H226 Degūs skystis ir garai.

4 kategorija. Ūmus toksiškumas. H302 Kenksminga prarijus.

3 kategorija. Specifinis toksiškumas po vienkartinio poveikio. H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Atsargiai

2 kategorija. Lėtinis pavojus vandens aplinkai. H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

PAVOJINGA

02 09 08

Talpa

0,9 l; 3 l

Saugos duomenų lapai

bitukas antikorozinis